koszty windykacji ponosi dłużnik

Zadania dłużnika

Windykacja to dochodzenie w określony w ustawach sposób swoich praw do rzeczy lub zapłaty. Jest to zbiór czynności prawnych, procesowych oraz faktycznych, które prowadzą do wykonania przez dłużnika zobowiązania wobec wierzyciela. Może być prowadzona na drodze sądowej jak i pozasądowej, czyli polegającej na działaniach takich jak wezwanie do zapłaty czy upominanie.

Koszty windykacji ponosi dłużnik

Natomiast windykacja sądowa to dochodzenie do zapłaty należności na drodze postępowania sądowego. W przypadku dużych firm odzyskiwaniem długów zajmują się działy odpowiedzialne tylko za tą kwestię, które wspomagane są przez zewnętrzną pomoc w postacikoszty windykacji ponosi dłużnik firmy windykacyjnej. Możemy wyróżnić dwie podstawowe metody windykacji: polubowną – polegającą na przypominaniu o upływie terminu załatwienia jakiejś sprawy dłużnika, które ma doprowadzić do spłacenia przez tego dłużnika należności oraz windykację sądową dotycząca przypadków gdy dłużnik nie wyraża chęci współpracy i dochodzi do uzyskania przez wierzyciela sądowego nakazu spłaty, który jest podstawą do wykonania egzekucji komorniczej. Ale koszty windykacji ponosi dłużnik. Windykacja polubowna może odbywać się przez postępowanie karne mające na celu udowodnienie, że dłużnik dopuścił się przestępstwa (oszustwa bądź przywłaszczenia) na rzecz wierzyciela. Bywają również przypadki zablokowania prowadzonej przez dłużnika działalności gospodarczej do czasu uregulowania należności. Na ogół jednak firmy windykacyjne stosują metody, których sami byśmy się nie podjęli bowiem doskonale wiedzą, że sprawy, które otrzymują, są postępowaniami trudnymi, bo sam wierzyciel nie był sobie z nimi poradzić. W przypadku braku skuteczności działań polubownych prowadzący sprawę windykacyjną decyduje się na wszczęcie postępowania karnego, w którym może zostać wydany sądowy nakaz zapłaty będący podstawą do egzekucji komorniczej.